Water als sturende factor voor komende kabinet | Maritiem Nederland
Opinie
Politiek en waterbouwers kunnen nog meer de krachten bundelen en zorgen voor zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie.

Water als sturende factor voor komende kabinet

We zitten niet alleen middenin een tijdperk van zich steeds sneller opvolgende veranderingen, maar zeker ook middenin een veranderend tijdperk. Een tijdperk waarin we steeds vaker te maken krijgen met extremen op klimaatgebied. Door stijgende temperaturen hebben we tegelijkertijd te maken met stijgende waterniveaus in rivieren én toenemende droogte en bodemdaling. "Het komende kabinet zou moeten investeren in waterbouwprojecten die inzetten op klimaatadaptatie", zegt Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Centraal in deze veranderingen in de Nederlandse delta staat steeds water. Waterveiligheid, waterkwaliteit, watersystemen, waterinfrastructuur. Het vormt een bepalende factor in de manier waarop wij ons land inrichten, op de wijze waarop we wonen, werken en leven.  Een ander thema dat ons land en de waterbouw bezighoudt is stikstof, natuur en biodiversiteit. Projecten kunnen niet tot uitvoering gebracht worden door de aanhoudende zoektocht hoe om te gaan met het terugdringen van de stikstofdepositie enerzijds en het inrichten en behouden van natuur anderzijds.

Hoe de toekomst er precies uitziet is onbekend, maar we zijn het er met elkaar over eens dat we moeten verduurzamen en handelen; denken en vooral ook durven en doen. Dit vraagt iets van iedereen: van politiek, industrie, bedrijfsleven én de bevolking. We zitten in een transitiefase om te komen tot een nieuwe wereld die toekomstbestendig is en waarin leven in de Nederlandse delta mogelijk blijft. Op korte termijn zijn klimaatmitigerende maatregelen een eerste stap om te komen tot klimaatneutraliteit. Op de (middel)lange termijn moet ingezet worden op klimaatadaptieve maatregelen, omdat klimaatveranderingen ontegenzeggelijk op ons af komen; alleen de mate waarin zij impact zullen hebben is nog te sturen.

'Ik roep het nieuwe kabinet op om te investeren in waterbouwprojecten die inzetten op klimaatadaptatie'

In een land waarin water zo’n belangrijke plek inneemt, zou dit ook duurzaam belegd moeten zijn bij het komende kabinet. Niet alleen om te kunnen blijven wonen in ons mooie Nederland, maar ook om de economie robuust te houden. Dagelijks zetten waterbouwers zich in om te zorgen voor zoetwatervoorziening, natuurontwikkeling, natte infrastructuur, efficiënte watersystemen en nieuw land. Daarmee is de waterbouwsector voorwaardelijk voor de Nederlandse economie, welvaart en leefbaarheid.

Water vraagt om lange termijn visie en centrale aansturing. Maar ook om durf om ingecalculeerde risico’s te nemen en daarmee oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Het nemen van ingecalculeerde risico’s en het ondernemend zoeken naar oplossingen en nieuwe toepassingen typeert de waterbouwsector. Al eeuwenlang zijn waterbouwers in staat om te gaan met veranderende (klimaat)omstandigheden, waardoor we in Nederland kunnen wonen en werken op de scheidslijn van water en land, mét droge voeten.

Inzetten op klimaatadaptatie

Politiek en waterbouwers kunnen nog meer de krachten bundelen en zorgen voor zowel klimaatmitigatie op korte en klimaatadaptatie op lange termijn. Samen werken aan een win/win-situatie. Ik roep het nieuwe kabinet dan ook op om te investeren in waterbouwprojecten die inzetten op klimaatadaptatie. Maak wet- en regelgeving die ruimte geeft om bestaande kennis sneller toe te passen en nieuwe toepassingen te toetsen. En zorg voor goed opgeleide arbeidskrachten die met de passie en trots die de waterbouwsector kenmerkt, die lange termijn-visie tot uitvoering brengen. Immers: #Geenlandzonderwaterbouwers.

Partners Maritiem Nederland