Tweede Rondetafelconferentie succesvol | Maritiem Nederland
Nieuws

Tweede Rondetafelconferentie succesvolHenk Janssens | woensdag 12 juli 2006

Na de aftrap ruim een halfjaar geleden, vond op 27 april de tweede Rondetafelconferentie Maritiem Cluster plaats, wederom onder voorzitterschap van minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs. Maritiem Nederland brengt verslag uit.

Een fraaie zonnige dag en de stijlvolle omgeving van Kasteel de Wittenburg in Wassenaar vormen de achtergrond van de tweede Rondetafelconferentie Maritiem Cluster, op 27 april. Een dertigtal maritieme topondernemers en voorzitters van brancheorganisaties ontving minister Peijs, staatssecretaris Van Gennip en staatssecretaris Wijn. Een bijzondere bijeenkomst waaraan drie departementen en elf maritieme sectoren deelnamen, om verdere invulling te geven aan de kansen die in de eerste conferentie gemeenschappelijk op de agenda zijn gezet. Stichting Nederland Maritiem Land bracht de partijen bijeen, faciliteerde de bijeenkomst en voorzitter Niko Wijnolst fungeerde als gastheer.

 

Stuurgroep

Op de eerste Rondetafelconferentie (27 oktober 2004)zijn zo’n twintig aandachtspunten geformuleerd die zouden kunnen bijdragen aan versterking van de Nederlandse Maritieme sector. In samenwerking met de relevante brancheorganisaties en departementen zijn kansen nader geanalyseerd en te nemen acties voorgesteld. Een stuurgroep op hoog ambtelijk niveau, met vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken, en Nederland Maritiem Land, heeft de werkgroepen begeleid en de tweede Rondetafelconferentie voorbereid. Een aantal branches heeft hierbij zeer actief hun wensen trachten te verzilveren, een aantal sectoren heeft kansen laten liggen.

Dagvoorzitter Karla Peijs verkeerde in een zeer opgewekte stemming, omdat zij die dag bemoedigende verkeersveiligheidscijfers kon laten verschijnen. Zij toonde zich voorts bijzonder tevreden over de oplossingsgerichtheid van stuurgroep en werkgroepen. Door de clusteraanpak is de verwevenheid van dossiers duidelijk geworden. Een voorstel om de stuurgroep en haar coördinerende werkzaamheden te continueren werd door de bewindslieden ondersteund.

 

Dutch Maritime Trade Board

Aan de orde waren drie hoofdthema’s die door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven werden ingeleid. De heer Fritz Conyn, voorzitter van het Maritiem Export Forum en zelf afkomstig uit de watersportindustrie, lanceerde het voorstel om het Export Forum om te bouwen tot een Dutch Maritime Trade Board, met een verhoogde betrokkenheid van succesvolle maritieme exporteurs. Dit in analogie met de door staatssecretaris Van Gennip onlangs opgerichte Dutch Trade Board. Van Gennip meende dat de voorgestelde aanpak van de werkgroep als voorbeeld kan dienen voor andere sectoren. Ze zegde toe een koppeling te zullen bewerkstelligen tussen haar eigen Dutch Trade Board en dit maritieme initiatief. Vermeldenswaard is dat de brancheorganisatie van toeleveranciers Holland Marine Equipment een zeer actieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit voorstel.

 

Innovatie

Op het hoofdthema Innovatie lichtte de heer Arne Hubregtse, directeur van Marin, een voorstel toe dat op verzoek van Minister Peijs onder auspiciën van Nederland Maritiem Land is ontwikkeld. Om innovatie in de zeescheepvaart te stimuleren is door het ministerie tien miljoen euro toegezegd. De uitdaging hierbij is een structuur te ontwerpen waarbij zowel de vraagzijde van de reders als de aanbodzijde van kennis en kunde van de toeleverende industrie zo goed mogelijk zijn ingericht.

Aangezien de verschillende betrokken partijen vanuit diverse invalshoeken naar innovatie kijken is het moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Het voorstel om te komen tot een Maritime Innovation Board geeft een goede balans tussen de diverse belangen, en werd door de bewindslieden positief beoordeeld. Over een eventuele aanvullende bijdrage vanuit haar ministerie kon staatssecretaris Van Gennip nog niets zeggen; deze zou evenwel kunnen leiden tot een wat andere positionering van de maritieme maakindustrie in de Innovation Board.

De heer Van Dooremalen, directeur van IHC Holland Merwede, wees op de grote inspanning die de scheepsbouw levert op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing. Hiermee is jaarlijks een bedrag van zo'n 180 miljoen euro gemoeid. Door de Europese Commissie is toegestaan dat lidstaten twintig procent van deze inspanning ondersteunen. Een aantal concurrerende Europese landen is hier inmiddels toe overgegaan.

Gebruikgemaakt zou kunnen worden van de middelen die het Innovatieplatform toebedeelt aan de zogenoemde sleutelgebieden, waarvan Water & Maritiem er één is. Afgesproken is dat de sector samen met de stuurgroep een goed onderbouwd verhaal zal opstellen.

 

Fiscaal klimaat

Voor internationaal opererende bedrijven is een fiscaal level playing field een voorwaarde voor succes. Voorzitter Aart Korteland van de redersvereniging KVNR lichtte een rapportage toe waaruit blijkt dat Nederland kansen mist in de snel groeiende internationale zeescheepvaartsector. Hij stelde een drietal concrete fiscale maatregelen voor om Nederland als maritiem vestigingsland te versterken. Staatssecretaris Wijn kon de reders slechts deels tegemoetkomen. Uitbreiding van de zogeheten tonnageregeling tot scheepsmanagement kan op zijn instemming rekenen, andere voorstellen vereisen nadere overweging (zie ook het interview op pag. 16 en verder/red).

Vanuit de watersportindustrie vroeg de heer Frits Conyn aandacht voor afwijkende BTW-regelingen die van kracht zijn in Frankrijk en Italië, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse jachtbouwers aanmerkelijk onder druk is komen te staan. Een rapportage met nadere onderbouwing werd tijdens de vergadering aangeboden aan de heer Wijn, die toezegde binnen twee maanden te reageren.

 

Nationale maritieme conferentie

Er kwam ten slotte nog een flink aantal andere aandachtspunten aan de orde, van een (gedeeltelijke) tonnagebelasting in de waterbouw, goedkeuringsprocedures in havens en emissies in de scheepvaart, tot nieuw Europees maritiem beleid en de wenselijkheid van een nationale maritieme conferentie.

Bewindslieden spraken de bereidheid uit aan een volgende rondetafelconferentie deel te nemen, als de stuurgroep belangrijke zaken kan agenderen, en spoedden zich onder woorden van dank en appreciatie naar hun volgende afspraak.

Onder het genot van een aperitief, de avondzon op het terras, en geprojecteerde beelden van de actuele televisieserie Nederland in Bedrijf Maritiem praatten de conferentiegangers na over de behaalde resultaten en het ambitieniveau voor een volgende rondetafelconferentie. Allen waren het erover eens dat de goede interdepartementale samenwerking en ambtelijke voorbereiding de basis hebben gevormd voor een succesvolle afronding van de bijeenkomst.

 

forum.dutch-maritime-network.nl   

 

SWOT-analyse maritieme cluster

(strengths, weaknesses, opportunities, threats)

 

Sterk:

 • gunstige geografische ligging ten opzichte van belangrijke economische clusters;
 • sterke en compacte maritieme thuismarkt: alles beschikbaar binnen een straal van 200 kilometer;
 • kwaliteitsimago;
 • sterke toeleveringsstructuren;
 • sterke technologische en dus stevige basis voor productontwikkeling;
 • hoog geschoold en gespecialiseerd personeel met een goede internationale oriëntatie.

 

Zwak:

 • beperkte schaalgrootte van bedrijven;
 • afhankelijkheid van de West-Europese thuismarkt (geldt niet voor de havens);
 • ondernemerschap: we verliezen het op snelheid van de oosterse concurrentie;
 • budgettaire en politieke stimulering van Nederlands product leadership;
 • Nederlandse overheidsposten in het buitenland worden te weinig afgerekend op effectiviteit van hun handelsbevorderende activiteiten; serviceniveaus verschillen sterk per post;
 • Loonkostenniveau, zeker in arbeidsintensieve sectoren, zoals de jachtbouw.

 

Kansen:

 • ontwikkeling nieuwe exportgebieden in opkomende markten;
 • wegvallende productie in andere Europese landen;
 • ontwikkeling nieuwe thuismarkten door uitbreiding Europa met nieuwe maritieme landen als Polen, Kroatië, Baltische staten en binnenkort Roemenië;
 • kostprijsverlaging door slimme uitbesteding naar goedkope landen;
 • vernieuwing vloot door internationale eisen aan schepen;
 • piggy back riding (meelichten/red) internationaliserende klanten;
 • EU-samenwerking ter verbetering van Research & Development;

 

Bedreigingen:

 • zakendoen in dollars wordt in toenemende mate onmogelijk;
 • toenemende internationale sourcing traditioneel Nederlandse klanten;
 • wegtrekkende productieactiviteiten;
 • internationalisatie activiteiten grote Nederlandse eindgebruikers;
 • protectionisme en chauvinisme in belangrijke markten, zoals Scandinavië;
 • gesloten cultuur Verre Oosten, terwijl meer dan 85 procent van de scheepsbouw daar plaatsvindt;
 • geen level playing field in bepaalde sectoren;
 • kwaliteitsniveau lage(re)lonenlanden neemt toe (tegelijkertijd een kans, doordat de kosten daar stijgen).

 

Kader 2

Resultaten tweede Rondetafelconferentie

 • Dutch Maritime Trade Board;
 • Maritime Innovation Board;
 • tonnageregeling voor scheepsmanagement;
 • aandacht voor BTW-problematiek Jachtbouw;
 • geclusterde aanpak nieuw Europees maritiem beleid;
 • nationale martieme conferentie;
 • samenwerking Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat op maritiem gebied.

 

Bron: Voorstel voor een Dutch Maritime Trade Board, Bijlage 4 – Export; Nederland Maritiem Land

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland