Olie en gas levenselixer voor Fugro | Maritiem Nederland
Nieuws
Furgo´s nieuwste AUV (Autonomous Underwater Vehicle).

Olie en gas levenselixer voor Fugro

André Veenstra | donderdag 13 juli 2006

De wereldwijd stijgende behoefte aan energie legt het Nederlandse bodemonderzoeksbureau Fugro in Leidschendam geen windeieren. De telefoons staan roodgloeiend vanwege het grote aantal opdrachtgevers dat zich voor uiteenlopende projecten bij dit bureau meldt.

Kort gezegd verzamelt en interpreteert Fugro gegevens over het aardoppervlak en de zeebodem. Aan de hand hiervan levert het bureau goed onderbouwde en bruikbare adviezen, met name aan olie- en gasindustrie, mijnbouw en bouw. Fugro, Funderingstechniek en Grondmechanica, bestaat al meer dan veertig jaar en is sinds 1992 een beursgenoteerde onderneming in Amsterdam. Het bedrijf is wereldwijd actief op het land, op zee en vanuit de lucht. Het beschikt over professionele, gespecialiseerde medewerkers en geavanceerde – meestal in eigen beheer – ontwikkelde technologieën en systemen. Daarmee heeft het onderzoeksbureau een sterke regionale en internationale marktpositie opgebouwd, in bepaalde sectoren uniek en toonaangevend, wat mede te danken is aan de overname van Thales GeoSolutions in 2003. Door deze succesvolle integratie is Fugro nog beter dan voorheen in staat om in de behoeften van olie- en gasgerelateerde opdrachtgevers te voorzien.

 

Record

De tekorten aan olie en gas van de afgelopen twee jaar waren voor velen ongunstig, maar Fugro spint er garen bij en geniet van een versterkte economische positie. Naar het zich laat aanzien blijft dat de komende jaren zo. Daarnaast raken sommige grote olie- en gasvelden uitgeput, waardoor nieuwe vindplaatsen in exploitatie gebracht moeten worden. De omstandigheden rond vindplaatsen van olie en gas worden echter moeilijker. Te denken valt aan waterdieptes van meer dan 1.000 meter. Die maken het ook steeds duurder om olie uit de bodem op te pompen en te vervoeren naar gebruikers. Daar komt nog bij dat rijke productiegebieden, zoals de Golf van Mexico, dit jaar zwaar getroffen zijn door orkaangeweld. Alleen al in die regio zijn bijna honderd van de 2.900 olie-installaties en boorplatforms vernield of verdwenen.

De één zijn dood is de ander zijn brood, een zegswijze die zelden zo van toepassing is als in de branche van Fugro. Dit is duidelijk terug te zien in de buitengewoon gunstige halfjaarcijfers. Alle dienstverlenende sectoren op het gebied van geotechniek, survey en geofysica hebben aan dit succes bijgedragen, ook de mijnbouwtak. Voor heel 2005 valt een verdere stijging van omzet en netto resultaat te verwachten. Vooral door extra werk, mede als gevolg van orkaan ‘Katrina’, in november dit jaar. Het netto resultaat kan wel eens twee keer zo hoog uitvallen als dat van 2004, de omzet gaat 10 procent in de plus en de winstmarge komt naar verwachting uit tussen de 8 en 10 procent.

 

Voortraject

Door de hoge prijs van een vat olie investeren oliemaatschappijen weer in het zoeken naar nieuwe bronnen en verbetering van productie van bestaande velden door toepassing van nieuwe technieken. De prijs van een vat ruwe olie is namelijk bepalend voor de economische haalbaarheid daarvan. De investeringen van oliemaatschappijen zullen dit jaar naar verwachting met 6 procent stijgen. Positieve ontwikkelingen zijn te verwachten voor diepwaterprojecten, onder meer in de Golf van Mexico, in West-Afrika en Brazilië. Ook in het Midden-Oosten, de Kaspische Zee en Azië vertonen de activiteiten een stijgende lijn. Fugro zit hier in het voortraject met intensief bodemonderzoek en verzamelt de nodige gegevens voor oliemaatschappijen.

Voor LNG (Liquefied Natural Gas) liggen de kaarten eveneens gunstig. Hiervoor lijkt zich een wereldwijde markt te ontwikkelen. De hoge gasprijzen maken transport van LNG over langere afstanden lonend. Voor de bouw van nieuwe faciliteiten is veel onderzoek nodig. Daar is Fugro wereldwijd op verschillende locaties bij betrokken.

 

Autonome groei

“Die investeringen van oliemaatschappijen zijn van groot belang voor Fugro. Veel vraag naar olie en gas betekent ook veel werk,” zegt Klaas Wester, sinds kort president-directeur van Fugro. Regionaal manager Offshore Survey, Rob Luijnenburg voegt toe: “In technologische ontwikkelingen op dit gebied lopen we vooraan, we zijn innovatief bezig en we hebben een goede marktpositie opgebouwd. Fugro heeft een groot marktaandeel en kan dus zorgen voor een bredere kostenspreiding. In een versnipperde markt kun je dat niet. Er is een heel scala aan opdrachtgevers. Het aandeel van grote oliemaatschappijen daarin is belangrijk, maar niet overheersend. Daarentegen hebben we een continue stroom aan opdrachten van kleinere opdrachtgevers. Ons voordeel is dat we wereldwijd een breed spectrum aan mensen hebben die vaak vlak bij het werk zitten en er sterk bij betrokken zijn. Maar zelf moeten we ook investeren om aan de top van de markt te kunnen blijven. Fugro kent een jaarlijkse stijging in autonome groei en we verbreden onze dienstverlening voortdurend. Dat doen we door overname van bedrijven die hun kwaliteiten in bepaalde segmenten hebben bewezen. Daarnaast investeren we in nieuwe ontwikkelingen van bedrijven die zelf een smalle marktpositie hebben maar waar Fugro wereldwijd iets mee kan. Op die manier kunnen we onze diensten trajectbreed en op tal van gebieden aanbieden, met een hoogwaardige technische inslag. Fugro is wat dat betreft uniek in haar soort. Onze medewerkers maken wereldwijd gebruik van bij ons ontwikkelde en gestandaardiseerde technologie en systemen. Met de laptop op schoot kunnen ze meteen overal aan de slag. Leuk is dat je bepaalde ontwikkelingen en technieken weer tegenkomt bij je eigen klanten. Die hebben dat van ons gekocht, waardoor een goede relatie ontstaat tussen ontwikkelaar en gebruiker.”

 

Meten is weten

Rob Luijnenburg haakt in op technische aspecten, andere activiteiten van Fugro en daarmee gepaard gaande opdrachten. Want het onderzoeksbureau doet meer dan gegevens aandragen voor de olie- en gasindustrie. “Ruim 70 procent van onze activiteiten is gerelateerd aan de olie- en gasindustrie,” aldus Luijnenburg. “Maar Fugro levert ook gegevens van bodemonderzoek voor mijnbouw en bouw van infrastructuur, zoals aanleg van havens en vliegvelden. Die vormen samen de overige 30 procent van de opdrachten. Je zou kunnen zeggen dat Fugro overal ter wereld waar meetgegevens nodig zijn – te land, op zee of in de zeebodem – wel een vinger in de pap heeft.

We werken nauw samen met de baggerindustrie en met de offshore. Niet alleen bij de exploratie van olie en gas spelen we een rol, we zijn bijvoorbeeld ook betrokken bij bedrijven die platforms en rigs plaatsen. De gegevens werken we zodanig uit dat de opdrachtgever er meteen iets mee kan doen. Fugro meet verder zeestromingen en onderzeese bewegingen in de aardkorst. Tegenwoordig horen daar ook gegevens bij over zeebevingen die een tsunami kunnen veroorzaken. Die informatie verstrekken we onder meer aan de Maleisische autoriteiten. Er wordt meteo-advies per locatie gegeven voor speciale projecten, zoals wanneer een transportschip een reusachtig object van A naar B moet brengen. In zo’n geval wil de rederij graag weten hoe de weersomstandigheden zijn en hoe het golfpatroon op zee is.”

 

Eldorado

Het Caraïbisch gebied en de Golf van Mexico zijn momenteel een eldorado voor Fugro als je het zo mag noemen. Niet alleen de zeebodem, ook de riviermondingen worden uitgebreid bemeten en onderzocht, hydrografisch en geofysisch. Een werkmaatschappij van Fugro in Houston heeft na orkaan Katrina in Louisiana de schade aan dijken in de omgeving van New Orleans in kaart gebracht. Gedurende zes dagen is gebruiktgemaakt van het door Fugro ontwikkelde FLI-MAP lasersysteem. Hiermee zijn vanuit helikopters nauwkeurige opnamen gemaakt van de toestand van de dijken over een lengte van 400 mijl. Opdrachtgever was het US Army Corps of Engineers.

Een andere spectaculaire opdracht is een driedimensionaal seismisch onderzoek op zee, voor de kust van Marokko. Hier verzamelt het meetschip ‘Geo Pacific’ van Fugro gegevens over circa 2.200 vierkante kilometer, in opdracht van oliemaatschappij Hydro Morocco. Het seismische schip is uitgerust met de meest moderne sleeptechnologie, door Fugro in eigen huis ontworpen, en sleept voor dit onderzoek zes kabels door het water die op een afstand van 150 meter naast elkaar liggen en elk een lengte hebben van maar liefst 6.000 meter.

In eigen land verricht Fugro onder meer bodemonderzoek voor de aanleg van de HSL en voor de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Het Hoogheemraadschap van Delfland gaf het bedrijf opdracht om ongeveer 800 kilometer waterkering in te meten met het FLI-MAP-systeem. Met behulp van een helikopter en geavanceerde laser- en GPS-positioneringsapparatuur zijn hoogte, afmetingen en ligging van kaden en dijken nauwkeurig in kaart gebracht. Met dit project kan Delfland zich beter wapenen tegen overstroming van het beheersgebied. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het omvangrijke opdrachtenpakket van Fugro.

 

Perspectief

Klaas Wester: “Heel belangrijk voor oliemaatschappijen is een aparte divisie binnen Fugro die studie doet naar de oorsprong van de aarde in relatie tot de vorming van fossiele brandstoffen. Jarenlange ervaring heeft gezorgd voor toenemende kennis over de juiste vindplaatsen te land en onder de zeebodem. Dat scheelt dure proefboringen, want er zijn minder ‘missers’. Ook het in kaart brengen van velden en grondlagen waaruit olie en gas te winnen valt, behoort tot onze werkzaamheden. Waar zonder deze specialistische ondergrondkaarten gemiddeld maar 35 à 40 procent van een olieveld kan worden geëxploiteerd, helpt Fugro oliemaatschappijen meer olie te winnen uit bestaande velden. We verlenen onze diensten in de gehele cyclus van onderzoek tot onderhoud. We richten ons daarbij op productieverbetering van nieuwe en bestaande olie- en gasbronnen. Als de bronnen zijn uitgeput controleren we of er geen milieuvervuiling of andere calamiteiten kunnen optreden, zoals bodemverzakking.”

 

Vloot

Voor het wereldwijde onderzoek op geofysisch en seismisch terrein beschikt Fugro over een eigen vloot van 35 meet- en onderzoeksschepen en veertig speciale vliegtuigen en helikopters. Ze worden met regelmaat ingezet voor onderzoek naar en meting van delfstoffen, zoals onderzoek naar diamanten in opdracht van de bekende Zuid-Afrikaanse firma De Beers. Hiervoor beschikt Fugro over onbemande vliegtuigjes die 7 uur onafgebroken vliegen om gegevens te verzamelen. Voor diepzeeonderzoek is er een onbemand onderzeebootje ontwikkeld dat voor een periode van 72 uur te programmeren is. Het bootje kan onder water tot op een diepte van 3.000 meter metingen verrichten. Het biedt vooral uitkomst in zeegebieden die bezaaid zijn met olieproductieplatforms en booreilanden.

 

www.fugro.com

 

Kader 1

Fugro N.V.

Vestiging: Leidschendam

Opgericht:1962

Beursgenoteerd te Amsterdam

275 kantoren wereldwijd

8.000 medewerkers in 50 landen

Jaaromzet € 1.008 miljoen (2004)

 

(Half)jaarcijfers Fugro

In 2004 werd een recordomzet van meer dan 1 miljard euro behaald (tegen 820 miljoen euro in 2003); het netto resultaat steeg in dat jaar tot 49,3 miljoen euro (tegen 45 miljoen euro in 2003) en de netto winst tot 6,5 procent (tegen 5,4 procent in 2003).

De omzet van de eerste zes maanden van 2005 groeide met bijna 8 procent tot 518 miljoen euro (tegen 480 miljoen euro in 2004). De toename vloeit voort uit 10 procent aan autonome groei en 1,2 procent uit groei door acquisitie. Het netto resultaat steeg met 107 procent naar 32,1 miljoen euro (tegen 16,6 miljoen euro in 2004). De nettowinstmarge voor het eerste halfjaar van 2005 kwam uit op 6,2 procent (tegen 3,2 procent in 2004).

Partners Maritiem Nederland