Geen grote stappen op milieubijeenkomst IMO | Maritiem Nederland
Nieuws
Volgens Sander den Heijer is in het klimaatdossier voor de zeevaart weinig vooruitgang geboekt.

Geen grote stappen op milieubijeenkomst IMO

redactie | vrijdag 3 december 2021
Zeevaart, Maritieme Cluster

Na COP26 in Glasgow waren alle ogen in de maritieme sector gericht op de milieu- en klimaatbijeenkomst MEPC77 van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). In een bericht op de website van NMT bespreekt Sander den Heijer de voor de maritieme maakindustrie relevante uitkomsten. Daarnaast staat hij stil bij de – niet heel grote – voortgang op het klimaatdossier voor de zeevaart.

Na een redelijk succesvolle COP26 was het de beurt aan de zeevaart om echt stappen te zetten. Van echte en ambitieuze vooruitgang kwam niet veel terecht. De belangrijkste klimaatuitkomst is ‘de erkenning van de noodzaak om de IMO klimaatambities aan te scherpen’. Afgesproken is om uiterlijk in 2023 de initiële IMO strategie voor de reductie van broeikasgasuitstoot te herzien. Ook besluiten over middellange en lange termijn maatregelen zullen pas in 2023 worden genomen.

Een voorstel om de noodzaak voor klimaatneutraal varen in 2050 te erkennen haalde het niet. Ook is er geen besluit genomen over het voorstel van de wereldwijde scheepvaartsector voor een International Maritime Research Fund dat met een kleine heffing op de brandstofprijs een bijdrage aan innovaties in de sector zou moeten leveren.

Korte termijn maatregelen

Eerder zijn afspraken gemaakt over korte termijn maatregelen (onder meer over EEXI, CII en een aangepast SEEMP). Voor deze maatregelen moeten nog verschillende zaken worden uitgewerkt, zoals hoe een in-service trial precies moet worden uitgevoerd en hoe verschillende correctiefactoren er uit moeten komen te zien. De verdere uitwerking vindt plaats in een correspondentiegroep van de IMO. In juni 2022 zal hier dan over worden besloten. Netherlands Maritime Technology neemt deel aan deze groep en staat voor de inbreng van NMT.

Scrubberrichtlijn

Vorige week heeft de IMO de herziene scrubberrichtlijn (2021 Guidelines for EGCS) goedgekeurd. De herziene richtlijnen zijn van toepassing op schepen met een kiellegdatum 6 maanden na adoptie van deze richtlijnen en op scrubbers met aanpassingen aan de zogenoemde ETM-A of ETM-B na de adoptiedatum. Verder zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met een niet werkende scrubber tijdens de reis. Ook is afgesproken dat na deze bijeenkomst gestart zal worden met het herzien van de regels voor het lozen van scrubberwaswater.

Windassist voortstuwing

Voor de berekening van de attained EEDI en EEXI zijn er wijzigingen vastgesteld over hoe om te gaan met innovatieve technologie, onder meer windassist, aan boord van schepen. Er is een aanpassing gedaan aan de ‘wind matrix’ om deze meer realistisch te maken. Dit leidt ertoe dat het toepassen van windassist een groter voordeel in de berekeningen oplevert.

Ballastwater conventie

Er is een zogenoemde ‘unified interpretation on commissioning testing’ aangenomen. In deze interpretaties wordt verduidelijkt wanneer er verplichte commissioning testen (volgens MEPC.325(75)) moeten worden uitgevoerd: dit is het geval als een eerste of aanvullend survey is uitgevoerd op of voor 1 juni 2022. Tijdens de IMO bijeenkomst MEPC79 in december 2022worden bovendien verschillende wijzigingen van de ballastwater conventie behandeld.

Verder op juni 2022

Er is een resolutie aangenomen die – op vrijwillige basis – de uitstoot van zwart roet in het Arctisch gebied moet tegen gaan. Verder is besloten dat volgend jaar de regels voor incinerators (MEPC.244(66)) zullen worden herzien. Ook zal komend jaar worden gestart met een aanpassing van MARPOL Annex VI reg. 13.2.2 waarbij het vervangen van een ketel door een diesel motor zal worden gezien als een ‘replacement engine’, dit zal ook een aanpassing vereisen van MEPC.230(65).

De volgende bijeenkomst van het milieu en klimaatcomité (MEPC78) van de IMO staat gepland voor juni 2022. In de tussentijd zijn nog verschillende klimaatbijeenkomsten voorzien om op dit onderwerp de vaart er in te houden. 

Bron: NMT

Partners Maritiem Nederland