Geen geld voor buisleiding Chemelot en bevaarbare Waal | Maritiem Nederland
Nieuws
Transport via buisleidingen is relatief goedkoop en het legt maar een klein beslag op de infrastructuur.

Geen geld voor buisleiding Chemelot en bevaarbare Waal

redactie | dinsdag 13 april 2021
Binnenvaart, Havens

De commissie die zich boog over de projecten die aanspraak maken op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds, komt tot een negatief oordeel over twee projecten die bijdragen aan een versterking van de maritieme infrastructuur. De voorstellen 'Aanleg buisleidingen van de haven van Rotterdam naar het Chemiecomplex Chemelot' en 'Vitale, robuuste, veilige en bevaarbare rivieren' komen niet in aanmerking voor bekostiging uit het Groeifonds.

Het voorstel 'Buisleidingen haven Rotterdam-chemiecomplex Chemelot' investeert in twee buisleidingen voor LPG en Propeen van de haven van Rotterdam naar chemiecomplex Chemelot. Het doel is om de toevoer van brandstoffen en bouwstoffen naar Chemelot te garanderen, de veiligheid van dit vervoer te vergroten (door het vervoeren door buisleidingen in plaats van via het spoor en de weg), ruimtelijke ontwikkelingen langs de Brabantroute (hoofdspoorlijn) mogelijk te maken en het chemiecomplex Chemelot te vergroenen. HbR en Chemelot vroegen om een bijdrage uit het Groeifonds van €200 mln op een totale investering van €500 mln.

De commissie adviseert het kabinet om de aanleg van de buisleidingen niet te bekostigen. De commissie is positief over de denkrichting van dit project, maar in gesprekken met experts en met de indieners is gebleken dat een uitbreiding met twee buisleidingen (voor waterstof en CO2) in combinatie met het doortrekken naar Nordrhein-Westfalen aantrekkelijker en meer toekomstbestendig zou zijn. De indieners hebben onlangs laten weten de scope van de huidige propositie in die richting te willen uitbreiden.

De commissie adviseert het kabinet om vanuit de Rijksoverheid de nodige menskracht beschikbaar te stellen om een deugdzame business case op te stellen en mee te denken over een passend budget voor de planologische verankering.

Bevaarbare rivieren

Het voorstel 'Vitale, robuuste, veilige en bevaarbare rivieren' investeert in de aanleg van langsdammen in de Waal tussen Millingen en Herwijnen, in combinatie met fixeren en/of éénmalige suppletie van de bodem en de aanleg van twee sluizen bij Weert en Grave. Doel van het plan is de bevaarbaarheid van de Waal structureel te verbeteren en klimaatbestendig te maken. Daarnaast zouden deze maatregelen mogelijk positieve effecten hebben op het gebied van klimaat, natuur, en waterveiligheid en op de belasting van vervoer over de weg en spoor. De indieners vragen het Groeifonds om een bijdrage van € 900 mln (het bedrag van de totale investering).

De commissie adviseert het kabinet om het voorstel niet te bekostigen. De commissie erkent de problematiek aangaande de slechtere bevaarbaarheid van de Waal als gevolg van de klimaatverandering. Van de sluizen is de bijdrage aan het oplossen van het knelpunt op de Waal niet duidelijk gemaakt. De impact van de huidige en alternatieve oplossingen op natuurontwikkeling, flora en fauna, de waterveiligheid, en ruimtelijk-economische ontwikkelingen ontbreekt. Door het ontbreken van een maatschappelijke kosten-baten analyse is de commissie nog niet overtuigd dat de aanleg van langsdammen in combinatie met suppletie/fixatie voldoende is om deze problematiek op te lossen en bij te dragen aan het verdienvermogen.

 

Partners Maritiem Nederland