Boskalis krijgt voorkeur voor project Meanderende Maas | Maritiem Nederland
Nieuws
Boskalis geeft de rivier meer ruimte en richt een gebied van 500 hectare in zodat hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat.

Boskalis krijgt voorkeur voor project Meanderende Maas

redactie | maandag 26 april 2021
Binnenvaart, Baggeren, Waterbouw en infrastructuur

Boskalis heeft de voorlopige gunning ontvangen voor het project Meanderende Maas, een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith. In opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas gaat Boskalis de primaire waterkering over een afstand van 26 kilometer versterken.

De versterking van de Brabantse Maasdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschatting bedraagt de waarde van dit twee-fasencontract voor Boskalis circa 160 miljoen euro.

De dijk beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas als gevolg van hevige regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas. Tevens gaat Boskalis de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten zodat een hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat dat aantrekkelijk is voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve doeleinden en een impuls geeft aan de  economie.

Het project Meanderende Maas kent twee fasen: een planuitwerkingsfase en een realisatiefase. De planfase wordt eind 2022 afgerond en de verwachting is dat in 2023 de uitvoering kan beginnen. De opdrachtverlening voor de realisatie van het werk zal in 2023 plaatsvinden na besluitvorming hierover in de stuurgroep (die bestaat uit waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, ministerie van I&W, Natuurmonumenten en gemeente Oss. Naar verwachting zal de dijk eind 2025 weer voldoen aan alle geldende waterveiligheidseisen

Voorlopige gunning

Boskalis Nederland heeft een voorlopige gunning ontvangen. Andere marktpartijen die meededen met de Europese aanbesteding, hebben nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, volgt de definitieve gunning medio mei.

Partners Maritiem Nederland