NML COLUMN Rob Verkerk, Luitenant-generaal der mariniers, Commandant Zeestrijdkrachten | Maritiem Nederland
Achtergrond

NML COLUMN Rob Verkerk, Luitenant-generaal der mariniers, Commandant Zeestrijdkrachten


NML COLUMN Rob Verkerk, Luitenant-generaal der mariniers, Commandant Zeestrijdkrachten

Rob Verkerk | dinsdag 23 december 2014
Marine, Maritieme Cluster

Door de samenwerking binnen de maritieme sector te verstevigen, kunnen we elkaar versterken om dreigingen in het maritieme domein het hoofd bieden.

De Koninklijke Marine staat voor veiligheid op en vanuit zee. Voor het beschermen van het maritieme domein, havens en offshore installaties. Voor het in kaart brengen van de toe-gangswegen naar onze havens. Voor het beveiligen van handel over zee én het aanpakken van potentiële bedreigingen door onrechtmatige of illegale activiteiten. Dit doen we in Neder-land en in de wateren rondom onze overzeese gebiedsdelen. Maar ook in internationaal verband levert de marine haar bijdrage aan het openhouden van de zogeheten Sea Lines of Communication. Want acties van terroristen en criminelen vormen nog immer een directe bedreiging voor onze economische veiligheid en welvaart. Daarnaast zie ik in de toekomst door schaarste een grotere concurrentie rond fossiele brandstoffen en drinkwater ontstaan. De kans is groot dat die concurrentie niet alleen maar vreedzaam verloopt. Als internationaal georiënteerd handelsland maakt dat ons kwetsbaar. Sinds de tijd van Hugo de Groot is er weinig veranderd. Zijn idee van de vrije zee, een ‘Mare Liberum’, is ook nu nog essentieel voor de Staat der Nederlanden.
 
Door de samenwerking binnen de maritieme sector te verstevigen, kunnen we elkaar versterken om dreigingen in het maritieme domein het hoofd bieden. Want samen moeten we zorgen voor maritieme veiligheid. Een heldere, eenduidige Nederlandse maritieme strategie maakt dit mogelijk. Het verbreedt de mogelijkheden voor civiel-militaire samenwerking. Het opent de deur tot nauwere samenwerking en uitwisseling van kennis, ervaring en - hopelijk ook - schaars personeel. Samen met onze partners binnen de maritieme sector zal ik me hiervoor inzetten.
 
Tot slot hecht ik aan de maritieme gouden driehoek tussen defensie, kennisinstituten en de industrie. Voor de marine is deze samenwerking essentieel voor kennisontwikkeling en vernieuwing. Essentieel voor de vervanging van de M-fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten. Deze programma’s zullen gezichtsbepalend zijn voor de toekomst van onze marine en daar-mee ook bijdragen aan de Nederlandse maritieme sector van de toekomst. Recente ontwik-kelingen op het politieke wereldtoneel laten zien dat vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en ook in de toekomst zeker gesteld moeten worden. De Koninklijke Marine wil daar, bin-nen de Nederlandse maritieme sector, haar bijdrage aan leveren. Samen sterk. Nu en in de toekomst. Dit kan alleen als het defensiebudget groeit naar een percentage van het BNP dat ten minste gelijk is aan het gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten. Onze positie als maritiem handelsland en één van de grootste economieën rechtvaardigt dat.

Partners Maritiem Nederland