IMVO in de maritieme sector | Maritiem Nederland
Achtergrond

NML COLUMN Arjen Uytendaal, directeur stichting Nederland Maritiem Land


IMVO in de maritieme sector

Arjen Uytendaal | vrijdag 26 september 2014
Maritieme Cluster

Binnen de maritieme sector kan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds grotere rol spelen.

Naast sociale thema’s en stakeholder betrokkenheid, spelen milieuthema’s tegenwoordig een steeds belangrijkere rol. Wet- en regelgevende instanties hebben een flinke aanjaagfunctie en hoewel het MVO-bewustzijn nog maar beperkt aanwezig is zien we de laatste vijf jaar een toename hiervan. Aangezien bijna de helft van onze maritieme omzet internationaal wordt gemaakt, kunnen Nederlandse bedrijven daar impact hebben en extra kansen genereren. Bij MVO wordt een breed perspectief gehanteerd, goed weergegeven in de verhouding tussen de drie P’s: People, Planet en Profit.Bij de ecologische impact wordt niet alleen gekeken naar de impact van het productieproces, maar ook naar die van het product tijdens gebruik en de end-of-life fase. Dat maakt duurzaam ondernemen onderdeel van een ketenproces. Daarom moeten alle stakeholders, waaronder eindgebruikers, hier gezamenlijk invulling aan geven.

De SER heeft in april 2014 een unaniem advies over IMVO-convenanten opgesteld. Sectoren en bedrijven zouden het initiatief moeten nemen voor het sluiten van convenanten over internationaal MVO met de overheid en maatschappelijke organisaties. In 2016 zouden de eerste tien convenanten er moeten zijn.

MVO Nederland heeft een quickscan MVO in de maritieme sector gehouden. Door middel van bureauonderzoek en meer dan 25 interviews met ondernemers en experts zijn MVO-initiatieven in de Nederlandse maritieme sector in kaart gebracht. MVO Nederland ziet reden genoeg om samen met de maritieme sector een versnelling MVO in werking te zetten.

Ik denk dat er in de maritieme sector volop kansen liggen voor een integrale aanpak op het gebied van duurzaamheid. Door het verbinden van (technische) innovaties, innovators en innovatieprocessen zullen nieuwe business modellen zich ontwikkelen en kansen voor opschaling vergroten. MVO kan op die manier worden ingezet als exportmiddel zodat de Nederlandse maritieme sector internationaal als een koploper wordt gezien. NML kan daarbij samen met bijvoorbeeld organisaties als MVO Nederland een faciliterende en versnellende rol spelen. En via een integrale aanpak, samen met de bedrijven, concrete projecten starten die als showcase kunnen dienen. Oftewel: de maritieme sector voorop laten lopen, zoals we dat al meer dan 400 jaar doen.

Partners Maritiem Nederland