Achtergrond
Overslag van offshore windfundaties op de terminal van SIF op Maasvlakte 2. Foto: Danny Cornelissen

Formatie in volle gang:


Het maritieme regeerakkoord

Welke maritieme onderwerpen moeten we terugvinden in het regeerakkoord? Wij nemen de vrijheid om de maritieme paragraaf alvast te schrijven, zodat politici zich druk kunnen maken om partijpolitiek en meer complexe zaken als de zorg, immigratie en pensioenen.

Linksom via GroenLinks of middendoor via de ChristenUnie komen thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en innovatie hoog op de agenda in het regeerakkoord. Een rondvraag langs verschillende maritieme brancheverenigingen leert dat de maritieme sector op die onderwerpen een cruciale rol gaat spelen.

‘U - politici - kunt zich beter druk maken over zorgkosten, pensioenen en de diplomatieke omgang met Trump of Erdogan’

Onze offshore industrie kan offshore windturbines bouwen, onze havens slaan biomassa over, op haventerreinen kan met offshore windenergie waterstof geproduceerd worden, binnenvaart schepen hebben de minste uitstoot per ton- kilometer vervoerde goederen, restwarmte uit onze havens kan onze huizen verwarmen, ons wegen stelsel zit vol en het binnenwater niet, (vloeibaar) aardgas kan prima fungeren als overgangsbrandstof en Nederlandse reders lopen voorop als het gaat om varen met schone schepen.

Alle reden dus om onze overheid een handje te helpen met het schrijven van de maritieme paragraaf van het regeerakkoord, zodat politici meer tijd hebben om zich druk te maken over meer complexe vraagstukken als hoe de zorgkosten in toom te houden, hoe immigratie in goede banen te leiden of hoe diplomatiek om te gaan met Trump, Poetin of Erdogan. Daar willen wij onze vingers niet aan branden.

---------------------

Maritieme paragraaf regeerakkoord:

De toekomst ligt op het water

We moeten onze rug niet naar de zee keren, maar de mogelijkheden die onze ligging in een belangrijke rivierdelta biedt, omarmen. De maritieme sector gaat een cruciale rol spelen in onze duurzaamheidsagenda en biedt hoogwaardige werkgelegenheid.

Wij willen fossiele activiteiten ombuigen naar duurzame activiteiten. De maritieme sector en onze zeehavens zijn groot geworden door fossiele activiteiten en daarom ligt het voor de hand om als eerste naar deze sector te kijken wanneer we om willen schakelen naar een duurzame samenleving binnen één generatie. De offshore industrie heeft bewezen dat het kan; door de kennis en ervaring die deze sector op de onstuimige Noordzee heeft opgedaan, zijn we nu in staat om de meest efficiënte en grootste windmolenparken ter wereld te bouwen. De Nederlandse zeehavens hebben een soortgelijk potentieel door bijvoorbeeld toenemende overslag van biomassa en door restwarmte uit de (petro)chemische industrie voor het verwarmen van onze huizen in te zetten.

Voor de zeescheepvaart en in mindere mate de binnenvaart moet een 100 procent duurzame manier van transport nog uitkristalliseren. Daarom geven we de maritieme sector meer budget binnen topsector water, stimuleren we toegepast onderzoek bij maritieme kennisinstellingen en technische universiteiten voor de korte termijn en proberen we middels fundamenteel onderzoek emissieloze schepen op lange termijn te ontwikkelen.

Wij zien in dat duurzaam vervoer niet direct kan rekenen op marktpartijen die daar ook daadwerkelijk meer voor willen betalen. Daarom verlengen we bestaande subsidieregelingen en treedt de overheid op als launching customer van baanbrekende technologie. We doen een beroep op de maritieme maakindustrie om bij Europese aanbestedingen het onderste uit de kan te halen en met de laatste stand van de technologie in te schrijven op tenders van de Rijksrederij.

‘Wij kunnen niet toestaan dat de defensievlag er om de vier jaar anders bij hangt, daarvoor is veiligheid in een wereld met toenemende diplomatieke spanningen té belangrijk!’

De overheid staat reders bij met moderne manieren van financiering wanneer zij hun schepen naar aanleiding van strenge milieuregelgeving moeten ombouwen, wanneer banken daarin tekortschieten. De maritieme sector is bij uitstek internationaal georiënteerd en daarom moeten milieumaatregelen binnen alle lidstaten van de EU gelijk zijn. Daar gaan we de Europese Commissie op aanspreken. Ook tolereert dit kabinet niet dat Nederlandse zeehavens als enige vennootschapsbelasting betalen. Eerlijke handelsverdragen en vrij verkeer van goederen en personen door Europa zijn essentieel voor onze wereldwijde leidende maritieme positie.

Ook kunnen mensen die werkzaam zijn in de sector rekenen op steun van dit kabinet. We zorgen ervoor dat reders hun schepen en vooral hun bemanning adequaat kunnen beschermen tegen criminelen die het op zeeschepen gemunt hebben. Mensen in opleiding kunnen rekenen op voldoende stageplaatsen en we onderzoeken de mogelijkheden om in toenemende mate simulatoren in te zetten op onze onderwijsinstellingen.

Een proportioneel deel van het defensiebudget gaat naar de Koninklijke Marine. Wij maken afspraken voor de lange termijn, zodat nieuwbouwprogramma’s voor fregatten, hypermoderne onderzeeboten en doeltreffende mijnbestrijdingsvaartuigen doorgang kunnen vinden. De overheid als launching customer bij deze schepen zorgt voor veiligheid op zee voor zeevarenden en de nieuw ontwikkelde technologie versterkt onze exportpositie.

Dit gaan we doen: 

1 Maritiem overheidsloket

Er komt één Directeur- Generaal Maritieme Zaken, ondersteund door een deskundig team met voldoende capaciteit. Deze brengen we onder bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De keten maritiem beleid - uitvoering - handhaving is nu ondergebracht bij verschillende departementen, met een versplintering van kennis en expertise, dat gaan we rechtzetten. Tevens komt er een Maritiem Kennis- en Mobiliteitscentrum.

2 Offshore wind

Het ministerie van EZ zet versneld de tenders in de markt voor de realisatie van de geplande 4.450 MW offshore wind in 2023. Bovendien brengen we nieuwe offshore windlocaties voor de periode daarna in kaart. Vissersschepen mogen binnen hun quota vissen in offshore windparken. Als sluitstuk van grootschalig inzetten op offshore wind gaan we onderzoeken hoe we overschotten aan windenergie op kunnen slaan, bijvoorbeeld door productie van energiedrager waterstof uit water. Het ligt voor de hand dat havengebieden, zoals Maasvlakte 2 of werkloos rakende kolenterminals daar een rol in gaan spelen. 

3 Nederlandse Vlag

Het Nederlandse schepenregister wordt meer klant- en marktgericht. Wij willen dat internationale bedrijven gaan kiezen voor ons schepenregister. Meer schepen onder Nederlandse vlag betekent meer belastinginkomsten. Dienstverlening staat centraal. 

4 Export en handel

Exportkredietfinanciering blijft onverminderd van kracht en wij stimuleren de maritieme sector om aan te sluiten bij handelsmissies en projecten als ‘NL nternational Business’ en Invest-NL’. 

5 Vergroeningsfonds zee- en binnenvaart

Verladers en eindgebruikers zijn beperkt bereid extra te betalen voor duurzaam transport, daarom ondersteunen we reders met moderne manieren van financiering en subsidies bij milieu-investeingen naar aanleiding van nieuw in te voeren milieumaatregelen. Hiertoe komt er een vergroeningsfonds voor de zee- en binnenvaart. 

6 Veiligheid

Binnen de Defensie Materieel Organisatie worden langlopende nieuwbouwprogramma’s voor fregatten, onderzeeboten en mijnbestrijdingsvaartuigen opgezet, en dito financiering. Veiligheid en het behartigen van onze internationale (handels)belangen is een groot goed, we kunnen niet toestaan dat bij elke volgende kabinetsperiode onze defensievlag er anders bij hangt, daarvoor is veiligheid voor toekomstige generaties, in een wereld met toenemende diplomatieke spanningen te belangrijk. 

7 SDS

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) wordt met drie jaar verlengd en het fonds en de beschikbare budgetten voor duurzame innovatie worden verdubbeld. 

8 OV over water

Bij OV-concessies over water, zoals waterbussen, veren en veerdiensten naar de Waddeneilanden, krijgen OV-bedrijven met elektrische of op aardgas varende schepen voorrang. 

9 Launching Customer

Bij nieuwe schepen voor de Kustwacht, Rijkswaterstaat, de Koninklijke Marine of andere (semi-)overheidsdiensten fungeert de overheid als launching customer voor de meest innovatieve en duurzame schepen. Bij het in de markt zetten van tenders, vragen wij de maakindustrie uitdrukkelijk in te schrijven met de meest innovatieve en duurzame voorstellen. Wij als overheid beloven om bij het selecteren van nieuw te bouwen schepen niet uitsluitend naar de prijs te kijken. 

10 Arbeidsmarkt

De zeevaart heeft al jaren te kampen met lage ladingtarieven en dat zet de arbeidsmarktperspectieven van vaak duurder Nederlands personeel onder druk. Terwijl we deze mensen in de toekomst nodig hebben om onze landelijke duurzaamheids-agenda te realiseren. Dat legitimeert ons voornemen voor een tijdelijke extra korting op loonbelasting voor zeevarenden. 

11 Milieu is internationaal

Milieuwetgeving moet in alle EU-landen gelijk geschakeld worden en het huidige kabinet dringt erop aan om het VN orgaan IMO hierin leidend te laten zijn. 

12 Piraterijbestrijding

De huidige coalitie gaat de initiatiefwet ter bescherming van de koopvaardij, die reders onder strikte voorwaarden toestaat private beveiligers aan boord in te zetten, steunen. 

13 Nautische stages

Reders krijgen een vergoeding van 5.000 euro voor het regelen van een nautische stageplaats. Vervoer van de student en kost en inwoning maken nautische stages namelijk 20.000 euro duurder dan een stage bij een beroep aan de wal. Ook gaan we richtlijnen opstellen waarlangs simulatortijd de nautische stages deels kan vervangen 

14 Binnenvaart

Het binnenlandse goederenvervoer kan de uitstoot op zeer korte termijn met 15 procent verminderen door meer gebruik te maken van ons fijnmazige waterwegennet. Er komen infrastructuurfondsen die multimodaal vervoer van zeehavens tot de eindgebruiker stimuleren. Bovendien gaan we binnenvaartschippers ondersteunen met subsidieregelingen om bestaande schepen milieuvriendelijker te maken, of stimuleren om nieuwe hypermoderne schepen in de vaart te nemen 

15 Topsector water

Maritiem krijgt meer aandacht binnen topsector water. Dat doet recht aan de 4 procent van de toegevoegde waarde die deze sector zelf al terug investeert in R&D. Er gaat meer geld naar ontwikkelingen op het gebied van Smart Shipping, zoals autonoom varen, te stimuleren 

16 Gelijk speelveld zeehavens

We spreken de Europese Commissie erop aan wanneer onze zeehavens ongelijk belast worden met vennootschapsbelasting ten opzichte van de ons omringende landen.

Bronnen
* Maritieme Monitor 2016
** Havenmonitor 2015
*** ‘Houd de maritieme sector sterk!’, advies van Stichting Nederland Maritiem Land aan de bij de kabinetsformatie betrokken politieke partijen

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland